11.04.2015 21:10

Aktualizované stanovy HSSV schválené valnou hromadou dne 10.4. 2015

Stanovy Historické společnosti Starý Velehrad, zapsaného spolku

 

 

Článek 1 – Obecná ustanovení

 

1. Název spolku: Historická společnost Starý Velehrad, z. s.             (HSSV, z. s.)

 

2. Sídlo spolku: Buchlovice.

 

    Doručovací adresa: 687 08 Buchlovice, K Buchlovu čp. 750.

 

3. Účel spolku: Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů, jehož hlavní činností jeho

    výzkum, studium, dokumentace a popularizace poznatků o dějinách našeho území, zejména

    o

 

   a) Velké Moravě se zřetelem jak k regionálním, tak všeobecně historickým a

       archeologickým aspektům,

 

   b) tzv. otázce velehradské, tedy o historickém i současném problému státní a církevní   

       správy  říše Velkomoravské a jejího eventuálního centra,

 

   c) historickém i současném Velehradě a jeho regionu,

 

   d) významu Velehradu v národním a náboženském probuzení v minulosti a současnosti,

 

   e) dějinách unionistického hnutí,

 

   f) odrazu cyrilometodějské tradice v kultuře.

 

4. Není-li ve stanovách uvedeno jinak, řídí se činnost spolku příslušnými ustanoveními

    občanského zákoníku č. 89/2012 Sb, v platném znění.

 

 

Článek 2 – Předmět činnosti

 

1. Předmět své hlavní činnosti spolek naplňuje zejména

 

   a) vzdělávacími a osvětovými programy pro své členy i veřejnost, zejména pořádáním

       přednášek, besed, vycházek a výletů, studijních zájezdů apod.,

 

   b) organizováním dobrovolného vědeckého a vlastivědného výzkumu pod vedením     

       odborníků,

 

   c) spoluprací se zastupitelskými sbory, státními a odbornými institucemi formou poradní

      činnosti při řešení problematiky přímo související s programem spolku,

 

   d) ediční činností.

 

2. Vedle své hlavní činnosti vyvíjí spolek též vedlejší hospodářskou činnost za účelem  

    podpory hlavní činnosti spolku a jeho správy.

 

Článek 3 – Členství

1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší patnácti let, hodlající se zabývat

     hlavní činností spolku nebo tuto činnost podporovat. Členem spolku se může stát i  

    právnická osoba, zejména zabývající se vědeckou, kulturně-společenskou a výchovnou

    činností.

 

2. Práva člena jsou zejména

 

    a) volit a být volen do orgánů spolku,

 

    b) účastnit se valné hromady spolku a tím se podílet na jeho řízení a kontrole,

 

    c) předkládat návrhy, připomínky a náměty ke zlepšení činnosti,

 

    d) účastnit se všech odborných, společenských a vzdělávacích akcí pořádaných spolkem,

 

    e) využívat požitků, které poskytne spolek nebo jeho kolektivní členové,

 

    f) publikovat v tiskovém orgánu nebo na webových stránkách spolku.

 

3. Členové spolku mladší 18 let nemohou být voleni do funkcí s právní odpovědností.

 

4. Povinnosti člena jsou zejména

 

    a) dodržovat stanovy spolku,

 

    b) přispívat do společných fondů členskými příspěvky,

 

    c) vykonávat svěřené funkce s péčí dobrého hospodáře.

 

5. O stanovení způsobu výběru a o výši členského příspěvku rozhoduje výbor spolku.

 

6. Správní rada vede seznam členů, který je neveřejný. V seznamu budou uvedeny pouze tyto    

    korespondenční údaje:

 

    a) akademický titul,

 

    b) jméno a příjmení,

 

    c) doručovací adresa.

 

7. Členství ve spolku zaniká

 

    a) úmrtím nebo prohlášením za nezvěstného,

 

    b) vystoupením člena doručeným v písemné formě výboru spolku,

 

    c) vyloučením za hrubé porušení stanov a v přiměřené době nezjednal nápravu ani po  

        učiněné výzvě k její nápravě,

 

    d) zánikem spolku.

 

8. O přijetí a vyloučení člena rozhoduje výbor spolku.

 

9. Spolek může udělit čestné členství osobám, které

 

    a) se mimořádně zasloužily o vznik, rozvoj a činnost spolku,

 

    b) dosáhly mimořádných badatelských úspěchů, jimiž výrazně prohloubily poznání o  

         předmětu činnosti spolku,

 

    c) jinak přispěly k rozvoji nebo popularizaci spolku.

 

10. Návrhy na udělení čestného členství předkládá výbor spolku, rozhoduje o nich valná

      hromada.

 

 

Článek 4 – Organizace spolku

 

1. Nevyšším orgánem spolku je valná hromada členů.

 

2. Statutárním orgánem spolku je předseda a výkonný tajemník, kteří jsou voleni valnou

    hromadou členů na dobu pěti let. V případě zániku mandátu předsedy nebo výkonného

    tajemníka zvolí správní rada jeho zástupce na dobu do nejbližšího zasedání  valné hromady.

 

3. Dalšími orgány spolku, které jsou voleny valnou hromadou členů, je výbor spolku a   

    kontrolní komise. Volební období členů těchto orgánů je pětileté. Členové výboru spolku a   

    kontrolní komise mohou v případě, že jejich počet neklesl pod polovinu, kooptovat

    náhradní členy do nejbližšího zasedání valné hromady.

 

 

Článek 5 – Činnost orgánů spolku

 

1. Valnou hromadu svolává dle potřeby, nejméně však jedenkrát za pět let, předseda spolku.   

    Valná hromada musí být svolána do třiceti dnů z podnětu jedné třetiny členů nebo   

    z podnětu revizní komise.

 

2. Valná hromada se usnáší nadpolovičních většinou přítomných, při čemž musí být přítomny

    alespoň dvě třetiny členů. V případě menšího počtu je valná hromada usnášení schopná po

    uplynutí jedné hodiny po zahájení.

 

3. Valná hromada zejména

 

    a) schvaluje stanovy spolku a jeho změny a úpravy,

 

    b) schvaluje program činnosti spolku,

 

    c) schvaluje zprávu o hospodaření spolku,

 

    d) volí statutární orgán (předsedu a výkonného tajemníka) spolku,

 

    e) stanoví počet členů výboru a volí výbor spolku jako řídící a organizační orgán spolku,

 

    f) volí kontrolní komisi spolku,

 

    g) rozhoduje o udělení čestného členství,

 

    h) rozhoduje o zániku spolku.

 

4. Předseda spolku

 

    a) zastupuje spolek jako statutární orgán včetně uzavírání právních aktů,

 

    b) předsedá jednání výboru spolku,

 

    c) podává zprávu o činnosti výboru spolku členské základně.

 

5. Výkonný tajemník

 

    a) je oprávněn zastupovat předsedu spolku ve věcech uzavírání právních aktů,

 

    b) vykonává nezbytné organizační a administrativní práce spojené s činností spolku,

 

    c) ve své činnosti je odpovědný členské základně.

 

6. Výbor spolku má minimálně pět členů včetně předsedy a výkonného tajemníka. Při vyšším počtu musí mít výbor vždy lichý počet členů. Výbor spolku

 

    a) řídí a organizuje činnost spolku v době mezi valnými hromadami,

 

   b) zajišťuje evidenci členů a schvaluje členský příspěvek a jeho výši,

 

   c) schvaluje přijetí a vyloučení člena spolku,

 

   d) hospodaří s prostředky a majetkem spolku,

 

   e) jmenuje účetní, případně další pracovníky spolku, a stanovuje a vymezuje jim předmět

       jejich činnosti,

 

   f) volí poradní orgány spolku, především vědeckou radu, redakční radu apod.

 

7. Kontrolní komise s minimálním počtem tří členů

 

    a) dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek svou činnost

        v souladu se stanovami a právními předpisy,

 

    b) kontroluje veškeré hospodaření spolku,

 

    c) předkládá výsledky své kontrolní činnosti výboru spolku a valné hromadě,

 

    d) při zjištění závažných nedostatků dává podnět ke svolání valné hromady.

 

 

Článek 6 – Hospodaření spolku

 

1. Jmění spolku vzniká jeho vedlejší hospodářskou činností a může být využit pouze pro

    spolkovou činnost včetně správy spolku.

 

2. Jmění spolku je tvořen zejména

 

    a) členskými příspěvky,

 

    b) subvencemi, dary a odkazy,

 

    c) výnosy z ediční, přednáškové a osvětové činnosti,

 

    d) úroky z konta spolku.

 

3. Jmění spolku spravuje výbor spolku, na hospodaření dohlíží kontrolní komise. Při

    hospodaření s vlastním majetkem se spolek řídí obecně právními předpisy.

 

 

Článek 7 – Zánik spolku

 

1. Společnost zanikne, usnese-li se o tom valná hromada. Usnesení o zániku musí obsahovat i

    rozhodnutí, jak se naloží s majetkem, který zanikající orgán vlastní nebo obhospodařuje.

 

2. Při zrušení spolku s likvidací sestaví likvidátor soupis jmění a zpřístupní jej v sídle spolku

    všem členům. S likvidačním zůstatkem naloží likvidátor podle rozhodnutí valné hromady.

   Obdržel-li spolek účelově vázané plnění z veřejného rozpočtu, naloží likvidátor s příslušnou

   částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu.

 

 

 

            Tyto stanovy byly schváleny na valné hromadě HSSV, z. s., konané v Uherském Hradišti dne 10. dubna 2015.

 

 

 

 

            Bořek Žižlavský, v. r.                                      Milan Železník, v. r.

            předseda HSSV, z. s.                                                 výkonný tajemník HSSV, z. s.

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Historická společnost Starý Velehrad

Bořek Žižlavský
K Buchlovu 750
687 08 Buchlovice