11.04.2015 21:08

Zpráva předsedy o činnosti HSSV v letech 2010-2014

Vážení členové Historické společnosti Starý Velehrad, vážení hosté, dámy a pánové.

Dovolte mi, abych Vás ve svém příspěvku seznámil s činností HSSV za poslední čtyři roky. Než tak učiním, v krátkosti si připomenem historii naší společnosti.

Polistopadové politické a společenské změny přinesly mezi jinými i možnosti obnovit spolkový živost. Od počátku roku 1990 usilovalo několik zájemců o velkomoravskou a velehradskou problematiku o obnovení Archeologického spolku Starý Velehrad, který zanikl v roce 1951.  Knihovna spolku deponovaná v prostorách velehradského kláštera byla za akce „K“(komunistická likvidace všech mužských klášterů v noci ze 13. na 14. dubna 1950) rozchvácena a Slovanské muzeum ve Stojanově na Velehradě zaniklo. Archeologické,
historické a etnografické sbírky byly v roce 1958 převedeny do Slováckého muzea v Uherském Hradišti.

Na tento spolek navazuje Historická společnost Starý Velehrad byť, jak již vyplývá z vlastního názvu, modifikovaným obsahem, neboť ze zákona není možné, aby občanské sdružení provádělo archeologický výzkum, což je pochopitelně dnes vyhrazeno pouze profesionálním institucím, a nikoliv nadšeným laikům, jak to bylo možné v časech před první světovou a dlouho ještě i po první světové válce.
Tak byla na zakládací valné hromadě 7. července 1990 ustavena Historická společnost Starý Velehrad, která orientovaná především na propagaci historického a archeologického bádání o Velké Moravě a vlastivědnou a osvětovou činnost a navázala také na publikační tradice. Má tedy za sebou pětadvacet let své činnosti

A vraťme se nyní k zhodnocení činnosti od poslední valné hromady, která se konala v roce 2010. Tato valmná hromady zvolila správní radu společnosti, která pracovala ve složení: Alena Bednaříková, Vladimír Burýšek, Jiří Čoupek, Antonín Galatík, Ivana Hladišová, Jiří Jilík, Zdislava Kličková, Miloslav Pojsl, Ludmila Tarcalová, v průběhu volebního období byli do správní rady dále kooptováni Jiří Blaha, Augustin Knot a Milan Železník. Předsedou správní rady byl zvolen Jiří Jilík, hospodářkou společnosti Alena Bednaříková. Univ. prof. Miloslav Pojsl byl pověřen funkcí editora a redaktora, odpovědného za vydávání publikací. Správní rada se scházela pravidelně jedenkrát za dva měsíce a zabývala se zejména plánováním a organizačním zajištěním vzdělávacích akcí pro veřejnost. Na základě smlouvy o spolupráci se Slováckým muzeem v Uh. Hradišti byl pro pořádání přednášek využíván Památník Velké Moravy, kde jsem byl zaměstnán jako průvodce. Právě přednášková činnost na bázi spolupráce HSSV a Slováckého muzea se stala nosným programovým prvkem činnosti naší společnosti.

ROK 2011

Vůbec první přednáška se konala 1. února 2011. Na téma Počátky křesťanství na Moravě hovořil prof. PhDr. Miloslav Pojsl z Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci. Následovala  4. března přednáška doc. Luďka Galušky Jak pohřbívali Slované. Přednášky byly hojně navštíveny zájemci o velkomoravskou tématiku.

Nemalý zájem byl rovněž o přednášku nazvanou Archeologické výzkumy posledních pěti let, která se uskutečnila 21. listopadu. Archeologové Slováckého muzea Miroslav Vaškových, Tomáš Chrástek a Dana Menoušková v ní uvedli přehled a výsledky archeologických výzkumů na Uherskohradišťsku v období posledních pěti let.

Další akce, tentokrát beseda s filmem, se uskutečnila o týden později, 25. listopadu, a to u příležitosti jubilea archeologa Viléma Hrubého. O významném podílu prof. Viléma Hrubého na objevení velkomoravského Veligradu hovořil doc. dr. Luděk Galuška, CSc. Poté byl promítnut filmový dokument Dva roky s profesorem režiséra Jiřího Demla, který tímto archivním snímkem návštěvníkům přiblížil archeologické výzkumy ve Starém Městě prováděné koncem padesátých let minulého století. Na natáčení filmu a setkávání s prof. Hrubým v besedě zavzpomínal někdejší ředitel Slováckého muzea a režisér snímku Jiří Deml.

Poslední akcí roku 2011 byla přednáška archeologa Muzea Hodonínska v Hodoníně Mgr. Jaromíra Šmerdy. Tématem přednášky byly Nové objevy langobardské kultury v blízkosti Kyjova. I tato přednáška se setkala s velkým zájmem veřejnosti, neboť objevy germánské kultury v takovém rozsahu jsou u nás velmi ojedinělé.

K akcím, na kterých participovala HSSV, lze uvést také výtvarnou soutěž pro žáky základních a středních škol s názvem Na velkomoravském Veligradě, která byla vyhlášena ve 2. pololetí roku 2011. Soutěž obeslalo na sedmdesát žáků. Vítězové určení odbornou porotou v čele s výtvarníkem a malířem Ladislavem Pálkou ze Zlína byli 13. ledna 2012 oceněni diplomy a věcnými cenami, které věnovalo Slovácké muzeum. nejlepší práce pak byly po dobu dvou měsíců vystaveny v Památníku Velké Moravy.

ROK 2012

První akcí HSSV v roce 2012 byla 26. ledna prezentace 6. svazku edice Chřiby záhadné a mytické, věnovaného osobnosti kněze a romantického archeologa Františka Přikryla a jeho cyrilometodějským výzkumům v Chřibech na přelomu 19. a 20. století. Knížku Chřiby. Na hradských cestách představili její autoři Jiří Jilík a Bořek Žižlavský, který je také tvůrce četných fotografických příloh a pro přednášku připravil obrazovou prezentaci.

15. března se naši členové sešli v Památníku Velké Moravy na besedě o životě žáků sv. Konstantina a Metoděje a otevření výstavy fotografií z míst, kde sedmipočetníci působili, mgr. Francána, na besedě vystoupil i pravoslavný kněz otec Kliment.

4. června se na Památníku se uskutečnila dvě filmová představení hraného dokumentárního filmu Pohádky a pověsti z kraje pod Buchlovem a beseda s autorem scénáře snímku Jiřím Jilíkem. Režisérem filmu, v němž jsou zachyceny pohádky a pověsti v rámci Mikroregionu Buchlov, je ing. Ivan Stříteský z Prostějova.

12. června následovala zajímavá debata o tzv. stupavských falsech, v níž na toto téma hovořili archeolog Luděk Galuška a publicista Jiří Jilík.

V říjnu 2012 pokračoval přednáškový cyklus zajímavou přednáškou Doc. PhDr. Vladimír Vavřínka z Slovanského ústavu Akademie věd Praha na téma Cyrilometodějská misie na Moravě a počátky slovanské vzdělanosti.

Závěrečná přednáška toho roku se uskutečnila 11. prosince. O nejnovějších archeologických výzkumech na Velehradě v souvislosti s velkou rekonstrukcí tohoto poutního centra hovořil archeologové Mgr. Schenk a Mgr. Mikulík

2013

1150. výročí příchodu Cyrilometodějské misie se stalo motivem pro většinu akcí uspořádaných Historickou společností Starý Velehrad ve spolupráci se Slováckým muzeem v roce 2013.

5. července toho roku se v zahradě Památníku uskutečnilo literárně hudební pásmo k tomuto výročí nazvané Nahé jsou národy bez knih, připravené Jiřím Jilíkem. Účinkovali v něm herec Slováckého divadla Vladimír Doskočil a Farní sbor z Buchlovic. Po všech stránkách zdařilá akce byla důstojným příspěvkem HSSV k významnému výročí.

Vzdělávací činnost se zaměřila zejména na školní děti  mládež, a to prostřednictvím projektu Cyrilometodějská akademie připraveného a realizovaného předsedou Společnosti. Jednotlivé přednášky probíhaly zčásti na Památníku Velké Moravy, zčásti pak přímo ve školách. Akademii v průběhu roku absolvovalo na šest set žáků základních škol, kupř. ZŠ Uherský Brod, Katolická ZŠ Uherský Brod, ZŠ Březolupy, ZŠ Staré Město, ZŠ Ořechov, ZŠ Komňaa některé další.

Vedle akcí zaměřených k uvedenému výročí probíhaly i přednášky s archeologickou a historickou tématikou.

Velký ohlas u veřejnosti měla přednáška doc. dr. Jarmily Bednaříkové z Historického ústavu Masarykovy univerzity Evropa v době krále Attily, uskutečněná 22. ledna.

4. března archeolog Marián Mazuch přednášel na téma Velkomoravské mocenské centrum Mikulčice ve světle nových archeologických výzkumů.

15. března seznámil návštěvníky Památníku s historií kalendáře ing. Rostislav Rajchl, vedoucí uherskobrodské hvězdárny.

Další přednáškou uskutečněnou 15. května byla přednáška zlínského archiváře a historika Zdeňka Pokludy nazvaná Listiny, které lhaly, která se týkala jedné ze zajímavých kapitol historie hradu Buchlovu.

Závěrečnou akcí HSSV v tomto jubilejním roce byla prezentace sedmého svazku chřibské edice Chřiby. Hledání hrobu sv. Metoděje. V besedě vystoupili oba autoři publikace Bořek Žižlavský a Vlastimil Kořínek a dále archeolog Luděk Galuška a předseda HSSV Jiří Jilík.

Kromě přednášek uskutečnila Společnost i další akce pro své členy, které ale byly přístupny i zájemcům z řad veřejnosti. V květnu 2011 to byla vycházka do Pískovny v Polešovicích, kde probíhal archeologický výzkum pravěké lokality. A 24. září téhož roku jednodenní zájezd do Vídně. Naším průvodcem byl prof. Miloslav Pojsl. Kdo na zájezdě byl, dá mi jistě za pravdu, že fundovaný výklad pana profesora přispěl k vysokému hodnocení zájezdu. A podobně bychom mohli hovořit i o jednodenním zájezdu do Krakova, uskutečněném o rok později 28. září.

Hojně navštívena byla i letní vycházka na Hroby, do míst kde našla kamenné desky domnělého Metodějova hrobu Klemetina Maštalířová.

V roce 2014 se vzhledem k ukončení mé činnosti na Památníku Velké Moravy již společné vzdělávací akce nekonaly.

K ediční činnosti:

Dalším úspěšným odvětvím činnosti HSSV byla činnost ediční organizovaná prof. Pojslem.

Nosným titulem už na začátku 90. let stala edice Církevní památky, v níž do konce roku 2010 vyšlo 50 titulů. V posledním čtyřletí to byly čtyři tituly v této edici a osm titulů mimo edice.

Z těch titulů připomenu kupř. knihu Olomoučtí biskupové a arcibiskupové a jejich pohřební místa. (M. Pojsl) , dále Kapitoly ze života Lva Skrbenského z Hříště pohledem Svatého stolce. (J. Jonová), Velkomoravské otazníky. (M. Pojsl), Moravské působení Františka Tomáška.(J. Jonová) a poslední kniha Augustin Štancl. Kněz, katecheta, školský pracovník a průkopník saleziánského díla na Moravě.(V. Němec). Seznam všech publikací bude společně s touto zprávou vyvěšen na webu Historické společnosti Starý Velehrad.

Bez významu není skutečnost, že výtěžek z těchto knih tvoří základní kapitál pro vzdělávací činnost, protože z něho platíme lektory přednášek. Je tedy třeba z toho místa prof. Pojslovi za jeho ediční a redaktorskou činnost poděkovat.

Vážení členové společnosti, dámy a pánové, myslím si, že činnost společnosti za poslední čtyři roky lze označit jako bohatou, která oslovila svou archeologickou a historickou náplní desítky ba stovky návštěvníků z řad nečlenů společnosti. Většina všech jmenovaných akcí byla skutečně hojně navštívena. Samozřejmě je v tomto ohledu nutno znovu připomenout participaci Slováckého muzea v Uherském Hradišti a podporu našim aktivitám ze strany vedení muzea a jeho ředitele dr. Frolce. Dokladem toho je i bezplatné využití těchto prostor pro naši valnou hromadu. Chtěl by tedy za tuto vstřícnost Slováckému muzeu velmi poděkovat.

Vážení přátelé. Historická společnost si za chvíli zvolí nové vedení. Já bych chtěl z titulu předsedy správní rady poděkovat všem svým kolegům, kteří se na této bohaté činnosti podíleli. A všem členům další častá setkávání na akcích pořádaných Historickou společností starý Velehrad. Novému vedení, které za chvíli zvolíme, přeji hodně úspěchů v další práci.

Děkuji Vám za pozornost.

                                                                                                                                                                                      PaedDr. Jiří Jilík, předseda HSSV

Uh. Hradiště, 10. dubna 2015

 

—————

Zpět


Kontakt

Historická společnost Starý Velehrad

Bořek Žižlavský
K Buchlovu 750
687 08 Buchlovice